Јавни позив

Министарство трговине и туризма Републике Српске, расписало је Јавни позив угоститељима и туристичким агенцијама за доставу пријаве ради учешћа у реализацији шеме додјеле туристичких ваучера у угоститељским објектима.

Право учешћа на Јавном позиву има:

 

1. угоститељ, регистрован као привредно друштво, друго правно лице или предузетник који пружа угоститељске услуге у угоститељским објектима за смјештај у складу са прописима којим се уређује област угоститељства који је уредно измирио пореске обавезе  закључно са даном 29.02.2020. године и  има најмање четири  запослена радника и

 

2. туристичка агенција, носилац Лиценце Министарства из члана 37. Закона о туризму (“Службени гласник Републике Српске”, број: 45/17) која је уредно измирила пореске обавезе.

Аплицирање:

 

За аплицирање  на Јавни позив угоститељ и туристичка агенција дужни су  Министарству трговине и туризма ( у даљем тексту: “Министарство”) поднијети Пријаву за учешће у реализацији шеме додјеле ваучера. ( у даљем тексту: Пријава).

(2) Пријава се доставља Министарству електронским путем попуњавањем обрасца пријаве путем  електронске апликације која је доступна на интернет страници Министарства https://www.vladars.net.

(3) Изузетно, до момента почетка рада електронске апликације из тачке 2. овог члана, Пријава се може доставити на обрасцу у  штампаном облику, поштанским путем или непосредно на протокол Министарства, односно електронским путем  на маил Министарства ( mtt@mtt.vladars.net).

(4) Образац Пријаве из става 3. овог члана може  преузети на интернет страници Министарства.

Документација коју је потребно доставити:

 

1. копију рјешења о упису угоститеља у судски регистар, односно у Регистар предузетника,
2. копију рјешења о категоризацији објекта за смјештај издат од надлежног органа јединице локалне самоуправе (угоститељ чији је угоститељски објекат за смјештај категорисан од стране Министарства није у обавези доставити рјешење о категоризацији),
3. оригинал или овјерену копију увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 29.02.2020. године,
4. копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну код банке ,
5. оригинал или овјерену копију потврде, односно увјерења Пореске управе Републике Српске о регистрацији обвезника доприноса обавезног осигурања са Извјештајем о броју запослених на дан издавања извјештаја  и
6. оригинал цјеновник услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком, овјерен и потписан од стране одговорног лица угоститеља.

(2)  За сваки угоститељски објекат за смјештај  који  угоститељ ставља у функцију реализације шеме додјеле ваучера подноси се посебна Пријава.

Уз Пријаву туристичка агенција  је  дужна доставити:

 

1. оригинал или овјерену копију важеће полисе осигурања или банковну гаранцију издату у складу са чланом 34. Закона о туризму (“Службени гласник Републике Српске”, број: 45/17) ,

2. оригинал или овјерену копију увјерења Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са даном 29.02.2020. године и

3. копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну код банке.

 

Јавни позив за угоститеље и туристичке агенције:

Рок за подношење Пријаве тече од дана објаве Јавног позива у дневном листу “Глас Српске” и истиче са даном 01.11.2020. године. Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Министарству, сваким радним даном од 07.30 до 15.30 сати, позивом на бројеве телефона: 051/338-738, 051/338-744, 051/338-741051/360-262.